تحویل 10 دستگاه اسکید لودر به سازمان خدمات موتوری شهرداری کرج

در راستای ابلاغ مناقصه عمومی سازمان خدمات موتوری شهرداری کرج مبنی بر تهیه 10 دستگاه اسکید لودر ، شرکت سنگین ماشین ایستا به عنوان برنده مناقصه اعلام و قراردادی مابین سازمان خدمات موتوری شهرداری و شرکت سنگین ماشین ایستا در تاریخ 95/11/18 منعقد گردید که با همت و تلاش مهندسان و متخصصان سنگین ماشین ایستا در مدت زمانی کمتر از یک ماه تمامی دستگاه ها به طور کامل تحویل سازمان شد .